Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

οἱ ἐγγραφὲς ἄρχισαν...

(καθημερινῶς μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 3232370

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

Δευτέρα - Παρ.

Slide background

Προγράμματα Σπουδῶν

Γνωρίστε τά ἐκπαιδευτικά μας προγράμματα γιά Σχολεῖα καί ὁμάδες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σχολή Φρονεῖν

2. Σεμινάρια Φιλοσοφίας & ἑλλ. πολιτισμοῦ

1. Μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν γιά νήπια, παιδιά καί ἐνήλικες

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μαθησιακές δυσκολίες

Βιβλιογραφικές & θεωρητικές μελέτες ὑποδεικνύουν γλωσσικὴ καὶ γνωστικὴ ὠφέλεια τῶν δυσλεκτικῶν ἀτόμων καὶ παιδιῶν μὲ μαθησιακὲς δυσκολίες ἀπὸ τὴν ἐκμάθηση τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν.

Περισσότερα

Ἐκπαιδευτικὰ Προγράμματα γιά Σχολεῖα

Ἡ Σχολή Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν “Φρονεῖν” πραγματοποιεῖ ἐκπαιδευτικά προγράμματα γιά μαθητές ὅλων τῶν σχολικῶν βαθμίδων, τά ὁποῖα ἔχουν ἐφαρμοστεῖ πιλοτικά σέ δημόσια και ἰδιωτικά Σχολεῖα.

Διαδικτυακά Μαθήματα

Ἡ Σχολή μας συνεχίζει καὶ τὰ μαθήματα ἐξ ἀποστάσεως παρέχοντας  ἠχογραφημένα καὶ βιντεοσκοπημένα μαθήματα ἤ σύγχρονη διαδικτυακὴ διδασκαλία σὲ συνδυασμὸ μὲ πλούσιο καὶ πρωτότυπο ἔντυπο ὑλικὸ καὶ στενὴ συνεργασία μὲ τὸν ἐπιβλέποντα καθηγητή.

Μαθήματα γιὰ ἐνήλικες

Στὰ τμήματα ἐνηλίκων διδάσκεται ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα μέσα ἀπὸ ἐπιλεγμένα  κείμενα ἀπὸ ὁλόκληρη τὴν ἑλληνικὴ Γραμματεία. Μὲ ἕνα δίωρο τὴν ἑβδομάδα πολὺ σύντομα θὰ ἀρχίσετε νὰ διαλέγεσθε στὴν ἀρχαία Ἑλλ. γλῶσσα, ὅπως  οἱ ξένοι ἑλληνιστές. “Φωνῆς γὰρ τέρμα ἔστι χρῆσις

"Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς"

Μέθοδος ἐκμαθήσεως ἀρχαίων Ἑλληνικῶν σὲ παιδιὰ προσχολικῆς καὶ σχολικῆς ἡλικίας.

Ἡ Διδακτορικὴ Διατριβὴ τῆς Εἰρήνης Μαυροπούλου

Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ & Ψυχοδιανοητικὴ ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν

Ἐρευνες ἐπὶ τῆς μεθόδου μας

Ἡ ἀποτελεσματικότητα τῆς μεθόδου "Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς" δοκιμάσθηκε ἀπὸ τρεῖς ἔρευνες.

Ξεναγήσεις σέ Μουσεῖα καὶ Ἀρχαιολογικοὺς χώρους

Μία Κυριακὴ τὸν μῆνα ὀργανώνονται ἐπισκέψεις πέριξ τῆς Ἀττικῆς.

Ἐπιμόρφωση - Συνεργασίες

Πραγματοποιοῦνται ἐκδρομές σὲ ὰρχαιολογικοὺς χώρους μὲ τὸν Γιῶργο Λεκάκη

Πολιτιστικές Ἐκδηλώσεις

Ἡ Σχολή μας διοργανώνει ἀλλά καὶ συμμετέχει σὲ πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις γιά τόν Ἑλλ. Πολιτισμό

Τμήματα Σπουδῶν

" Πολυνοΐην οὐ πολυμαθίην ἀσκέειν"

ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ, ΕΥ ΛΟΓΙΖΕΣΘΑΙ, ΕΥ ΠΡΑΤΤΕΙΝ

Οἱ μαθητές ἔρχονται ἐδῶ, στὴν γῆ τοῦ Θησέως, πλησίον τοῦ Ἀγοραίου Κολωνοῦ, κοντὰ στὸν ναὸ τοῦ Ἡφαίστου καὶ τῆς Ἀθηνᾶς, ὅπως ἄλλοτε στὴν ἀρχαία ἀγορά, γιὰ νὰ μελετήσουν, νὰ συνομιλήσουν καὶ νὰ φιλοσοφήσουν, ὥστε νὰ δράσουν "ἑλληνικῶς".
Ἀπὸ ἐδῶ πλέον συνεχίζουμε τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὶς ἑλληνικὲς ἀξίες μὲ ἐπιστημονικὰ τεκμηριωμένη ἀρθρογραφία, ὁμιλίες, συνέχιση τοῦ ἐρευνητικοῦ καὶ ἐκδοτικοῦ μας ἔργου.

Ἔντυπα | Βοηθήματα

Ἔντυπα, βιβλία Γραμματικῆς καὶ Συντακτικοῦ μὲ παραδείγματα & ἀσκήσεις ἀπό τὴν Ὁμηρικὴ μέχρι καὶ τὴν γλῶσσα τῆς βυζαντινῆς περιόδου.

Έτυμολογικό Λεξικό

Ἐτυμολογικό Λεξικό τῆς Λατινικῆς γλώσσης. Λονδίνο 1828

Σχολικά Ἀναγνωστικά

Νεοελληνικά Ἀναγνώσματα τῆς Α' Τάξεως τῶν ἑλληνικῶν Σχολείων

Σπουδαστήριον

Ἀνθολόγιον νέας ἑλληνικῆς λογοτεχνίας & Πολιτισμοῦ

Ὡρολόγιον Πρόγραμμα

Ἡ σχολή μας παρέχει κάθε δυνατὴ διευκόλυνση σὲ ἐρευνητές τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσης (σὲ ἐπίπεδο μεταπτυχιακοῦ ἤ διδακτορικοῦ) καθὼς καὶ ὑποτροφίες σὲ σπουδαστές της μὲ ἄριστες ἐπιδόσεις ἤ σημαντικὴ δράση.