Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

οἱ ἐγγραφὲς ἄρχισαν...

(καθημερινῶς μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 3232370

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

Δευτέρα - Παρ.

Ἡ Μέθοδος “Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς”

Ἡ μέθοδος “Διαλεχθῶμεν ἑλληνικῶς” εἶναι μέθοδος ἐκμαθήσεως ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, ἡ ὁποία ἀπευθύνεται σὲ παιδιὰ προσχολικῆς καὶ σχολικῆς ἡλικίας. Εἶναι ἡ μόνη μέθοδος στὴν Ἑλλάδα μὲ ἐρευνητικὴ τεκμηρίωσιν.

Ἡ ἀποτελεσματικότης τῆς μεθόδου δοκιμάσθηκε ἀρχικῶς μὲ ἔρευνα τοῦ “Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου”  καὶ ἀκολούθως μὲ πειραματικὴ ἔρευνα, τὴν ὁποίαν διεξήγαγε ἡ συγγραφεὺς τῆς μεθόδου, Εἰρήνη Μαυροπούλου, στὰ πλαίσια τῆς διδακτορικῆς της διατριβῆς στὸ Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν.

Καὶ οἱ δύο ἔρευνες ἔδειξαν τὴν θετικὴ ἐπίδρασι τοῦ διδακτικοῦ μας μοντέλου, ὅταν ἐφαρμόζεται σωστά, στὴν ψυχοδιανοητικὴ ἀνάπτυξιν τοῦ παιδιοῦ.

Ἀνάλογα ἦταν καὶ τὰ ἀποτελέσματα σχετικῶν ἐρευνῶν στὶς Η.Π.Α. καὶ στὴν Μ. Βρεττανία, σύμφωνα μὲ τὰ ὁποῖα ἡ γνῶσις τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς -μὲ ἐνεργητικὲς μεθόδους- ἐνισχύει τὴν ἱκανότητα ἐκμαθήσεως ξένων γλωσσῶν καὶ  ὀξύνει τὴν ἀντιληπτικὴ ἱκανότητα τῶν παιδιῶν καὶ τὶς γλωσσικές τους δεξιότητες. Διεπιστώθη δὲ ὅτι ἡ ἐκμάθησις τῶν κλασικῶν γλωσσῶν -Λατινικῶν ἤ/καὶ Ἑλληνικῶν- στὴν Πρωτοβάθμια Ἐκπαίδευσι ὠφέλησε πολὺ περισσότερο ἀπὸ τὴν ἐκμάθησι μίας ὁποιασδήποτε ἄλλης ξένης γλώσσης.

Ἡ μέθοδος διδασκαλίας, ἡ ὁποία ἐφαρμόζεται στὴν Σχολή μας, εἶναι ἡ διαχρονικὴ προσέγγισις τῆς γλώσσης ὑπὸ τὴν μορφὴν «ἐπιλύσεως προβλήματος». Ἡ διδακτική μας μεθοδολογία συνδυάζει τεχνικὲς τῶν ζωντανῶν γλωσσῶν καὶ στρατηγικὲς διδασκαλίας τῶν Μαθηματικῶν.

Ἡ μέθοδος διδασκαλίας ποὺ ἀκολουθοῦμε δίδει ἔμφασι στὴν ἐκμάθησι τοῦ πολυτονικοῦ συστήματος γραφῆς , στὴν ἐτυμολογία, ἡ ὁποία συμβάλλει τὰ μέγιστα στὴν ὀργάνωσι τοῦ νοητικοῦ μας λεξικοῦ καὶ στὴν ἑρμηνευτικὴ διδασκαλία τῆς γλώσσης. Εἶναι γνωστὸν ἐπίσης ὅτι ἡ μουσικὴ  καὶ εἰδικότερα ἡ μουσικὴ τῆς γλώσσης (ἡ προσωδία) ἐπηρεάζει τὴν λειτουργία τοῦ ἐγκεφάλου μὲ συνέπειες σὲ ὅλη τὴν ἀνάπτυξι τοῦ ἀτόμου. Ἡ μουσικότητα «ἀναδιαμορφώνει» τὸν ἐγκέφαλο. Συνεπῶς, ὁ σεβασμὸς τῆς προσωδίας καὶ ἡ προσεκτικὴ διδασκαλία καὶ ἄσκησις τῆς ὁμιλίας καὶ τοῦ πολυτονικοῦ ἔχει πολλὰ νὰ προσφέρη στὸν μαθητή. Τὰ κείμενα τέλος ποὺ διδάσκονται ἔχουν ἐπιλεγῆ μὲ μεγάλη προσοχὴ ἀπὸ ὅλη τὴν ἑλληνικὴ γραμματεία μὲ σκοπὸ νὰ συμβάλλουν ὄχι μόνο στὴν γνωστική, ἀλλὰ καὶ ἠθικὴ ἀνάπτυξη τοῦ μαθητοῦ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πολλοί, άκόμα καὶ μὴ φιλόλογοι διδάσκουν ἀρχαῖα ἑλληνικὰ σὲ παιδιὰ ὑποσχόμενοι στοὺς γονεῖς καὶ στοὺς μαθητὲς τὰ ὀφέλη τῆς μεθόδου ‘ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ’ χωρὶς νὰ τὴν ἀκολουθοῦν, διότι δὲν ἔχουν ἐκπαιδευθῆ, ὥστε νὰ  μποροῦν νὰ τὴν  ἐφαρμόσουν σωστά. Στὴν Σχολή μας, ἡ μέθοδος διδάσκεται ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν συγγραφέα καὶ καταξιωμένους καθηγητές, ὑπὸ τὴν δική της καθοδήγησιν .