Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

οἱ ἐγγραφὲς ἄρχισαν...

(καθημερινῶς μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 3232370

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

Δευτέρα - Παρ.

Τὰ βιβλία τῆς μεθόδου

"Διαλεχθῶμεν Ἐλληνικῶς. Νηπίων Προπαιδεία"

Τὸ βιβλίο αὐτὸ, καρπός πολύχρονης προσωπικῆς ἐνασχόλησης μὲ τὴν διδασκαλία τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσης σὲ νήπια, καθιστᾶ πλέον ἐφικτὴ τὴν διδασκαλία τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσης σὲ παιδιὰ προσχολικῆς καὶ πρώτης σχολικῆς ἠλικίας.Τὸ βιβλίο συνοδεύει φωνογράφημα (ἠχητικὸ cd), γιὰ νὰ ἀκούουν τὰ παιδιὰ  τὰ κείμενα στὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ μὲ παράλληλη ἀπόδοσι στὰ νέα Ἑλληνικά, καθ΄ὅσον ἡ ἀκρόασις εἶναι πολὺ εὐεργετικὴ στὶς μικρὲς ἡλικίες.

"Διαλεχθῶμνε Ἑλληνικῶς. Α΄ κύκλος μαθημάτων τῆς ὰρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσης".

Ἀπευθύνεται σὲ παιδιά 6- 12 ἐτῶν, τὰ ὁποῖα ἔρχονται γιὰ πρώτη φορά σὲ ἐπαφή μὲ τὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ γλῶσσα. Έγχρωμο, εἰκονογραφημένο μὲ προσεκτικὰ ἐπιλεγμένα κείμενα και ποικίλες δραστηριότητες ὑπόσχεται στὰ παιδιὰ μία συναρπαστικὴ πτῆσι ἀνὰ τοὺς αἰῶνες.

"Διαλεχθῶμεν Ἐλληνικῶς.Τετράδιον ἀσκήσεων τοῦ Α΄ κύκλου σπουδῶν τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσης"

Τὸ τετράδιον ἀσκήσεων συνοδεύει τὸ βιβλίο τοῦ α΄κύκλου σπουδῶν, ἐμπεριέχει σύμπακτο δίσκο (dvd) 120 λεπτῶν καὶ στόχος του εἶναι νὰ ἐμπλουτίση καὶ νὰ συμβάλη στὴν ἐμπέδωση τῆς ὕλης μὲ εὐχάριστο τρόπο.

"Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς. Β’ Κύκλος Σπουδῶν τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσης"

Ὁ β΄κύκλος σπουδῶν προορίζεται γιὰ τοὺς μαθητὲς ποὺ ὁλοκλήρωσαν ἐπιτυχῶς τὸν πρῶτο κύκλο σπουδῶν ἤ για μαθητὲς ἡλικίας (11-13 ἐτῶν) ποὺ ἔρχονται γιὰ πρώτη φορὰ σὲ ὲπαφὴ μὲ τὴν ἀρχαία Ἑλληνική γλῶσσα  καθὼς καὶ γιὰ ὅσους θέλουν νὰ προετοιμασθοῦν γιὰ τὸ  Γυμνάσιου ( ἐμπλουτισμὸς τῆς ὕλης καὶ διεύρυνση τοῦ εὔρους γνώσης).

Εὐρετήριον λέξεων Β' κύκλου μαθημάτων

Τὸ βιβλίο τοῦ β΄κύκλου σπουδῶν συνοδεύεται μὲ εὑρετήριο τῶν λέξεων ποὺ ἀπαντοῦν στὸ βιβλίοτὸ ὁποῖον περιέχει  ἑρμηνεία καὶ ἐτυμολογία αὐτῶν καὶ διευκολύνει τόσο τὴν μελέτη κατ΄οἶκον ὅσο καὶ τὴν παρακολούθηση τῶν ἐξ ἀποστάσεως μαθημάτων μας.

Ὁμήρου Ὀδύσσεια ( διασκευὴ γιὰ παιδιά)

Στὸν γ΄ κύκλο οἱ μαθητές μας  εἶναι πλέον ἱκανοί νὰ μελετήσουν τὸν Ὅμηρο ἀπό τὸ πρωτότυπο.

Γιὰ τὴν διδασκαλία τῶν Ὁμηρικῶν ἐπῶν ἐκ τοῦ πρωτοτύπου ἐτοιμάσαμε ἕνα ξεχωριστό ἐγχειρίδιο μὲ τὸ ἀρχαῖο κείμενο, λεξιλόγιον, σχόλια, καὶ  ἀναγνώσματα, ἠχογραφημένα ἀποσπάσματα καὶ ποικίλες ἀσκήσεις ἀνάλογα μὲ τὴν ἡλικία τῶν μαθητῶν καὶ τὶς ἀπαιτήσεις τῆς ἀντίστοιχης ἐκπαιδευτικῆς βαθμίδος.

Μὲ τὴν ἴδια μέθοδο, μὲ ἔμφαση δηλ. στὴν ἐτυμολογία τῶν λέξεων καὶ ὄχι τὴν μετάφραση,  κατανοοῦν τὸ κείμενο, ἀπολαμβάνουν τὴν μουσική/ τὸ μέτρο, τὸν πλοῦτο καὶ τὴν ἀκρίβεια τοῦ λεξιλογίου, τὶι μοναδικές εἰκόνες καὶ βέβαια τὰ ὑψηλά νοήματα τοῦ κειμένου. Κάθε στίχος εἶναι ἀφορμή γιὰ ἐλεύθερη συζήτηση  μὲ τὰ παιδιά καὶι= ποικίλα λεκτικά παιχνίδια/γλωσσικές ἀσκήσεις, οἱ διάλογοι ἀφορμή γιὰ δραματοποίηση καὶ οἱ μοναδικές περιγραφές του ἔμπνευση γιὰ ζωγραφική καὶ ποικίλες κατασκευές.

Κανείς δὲν μπορεῖ νὰ ἀμφισβητήσει τὴν ἀκουστική, γλωσσική, αἰσθητική καλλιέργεια καὶ τὴν ἠθική διαπαιδαγώγηση ποὺ προσφέρει τὸ ὁμηρικό κείμενο. Μὲ τὴν μετάφραση μέγα μέρος αὐτῶν χάνεται, καὶ δὴ χωρίς λόγο, καθώς τὰ παιδιά, τεκμηριωμένα πλέον, δύνανται νὰ προσεγγίσουν τὸ ὁμηρικό κείμενο ἀπό τὸ πρωτότυπο, ὅταν κατά τὰ  προηγούμενα ἔτη ἔχουν ἀσκηθῆ στὴν πρόσληψη τοῦ ἀρχαίου κειμένου μὲ τὴν μέθοδο ‘Διαλεχθῶμεν Ἐλληνικῶς”. Ἀδιάψευστος μάρτυρας ἡ διδασκαλία τοῦ Ὁμήρου ἐπί 15 ἔτη καὶ ὁ μεγάλος ἀριθμός τῶν μαθητῶν μας, οἱ ὁποῖοι  φθάνουν στὸ ἐπίπεδο ὄχι μόνο νὰ κατανοοῦν τὸ ὁμηρικό κείμενο ἀπό τὸ πρωτότυπο, ἀλλά καὶ νὰ ἀπομνημονεύουν πολλά ἀποσπάσματα, ὥστε ὁ Ὅμηρος καθίσταται μόνιμος ὁδηγός στὴν ζωή τους. Ἐπὶ πλέον οἱ μαθητές μας ἐπιτυγχάνουν ἄριστη σχολικὴ ἐπίδοση καὶ ἀσφαλῶς ὑπερβαίνουν κατὰ πολὺ τὴν σχολικὴ ὕλη .

Βοηθήματα

Βοήθημα γιὰ νήπια μὲ ὀπτικοακουστικὸ ὑλικὸ

Γραμματικὴ τοῦ 1913

Γραμματική τοῦ 1913 ὡς βοήθημα γιὰ ἐνήλικες