Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

οἱ ἐγγραφὲς ἄρχισαν...

(καθημερινῶς μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 3232370

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

Δευτέρα - Παρ.

Ἀρχαῖα Ἑλληνικά. Νηπίων Προπαιδεία

Διδάσκoντας – παίζοντας καὶ τραγουδώντας– τὴν ἑλληνικὴ  γλῶσσα στὴν διαχρονία της ἐπὶ πολλὰ ἔτη σὲ νήπια καὶ προνήπια διαπιστώσαμε ὅτι οἱ μικροί μας μαθητὲς ἀποκομίζουν πολλαπλὰ ὀφέλη: τὰ νήπια ὄχι μόνο μποροῦν νὰ ἀντιληφθοῦν τὸ νόημα τῶν λέξεων, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸ ἀξιοποιήσουν, ἀπολαμβάνουν τὴν μουσικότητα τοῦ ἀρχαίου λόγου, ἀντλοῦν πρότυπα καὶ ἀξίες ἀπὸ τὰ κείμενα, τέρπονται καὶ ψυχαγωγοῦνται ἀπὸ αὐτὴν τὴν διδασκαλία.

Ὅσοι, παρ΄ὅλα αὐτά, θεωροῦν πρώιμη μία τέτοια διδασκαλία ἀξίζει νἀ ἀναλογιστοῦν τὶς ἀπόψεις τῶν μεγαλυτέρων φιλοσόφων καὶ παιδαγωγῶν τῆς ἀρχαιότητος γιὰ τὸ θέμα:
Πρώτη φροντίδα γιὰ τὴν ἀγωγὴ τῆς ψυχῆς ὁ Πυθαγόρας ὅριζε τὴν ἐπιμέλεια τῶν αἰσθήσεων, ἡ ὁποία ἐδίδασκε ὅτι ἐπιτυγχάνεται, ἄν τὸ παιδὶ ἀπὸ νωρίς βλέπη ὡραῖες εἰκόνες καὶ σχήματα καὶ ἄν ἀκούη ρυθμοὺς καὶ μέλη ὡραῖα.

Ἐνῶ, τόσο ὁ Πλάτων ὅσο καὶ ὁ Ἀριστοτέλης ἐπιμένουν πὼς ἡ φυσικὴ προετοιμασία πρέπει νὰ ξεκινᾶ ἀρκετὰ χρόνια πρὶν ἀπὸ κάθε εἴδους διανοητικὴ ἐκπαίδευσι. Πρέπει δηλ. νὰ ἀκούουν ἀπὸ μικρὰ πρὶν διδαχθοῦν. Μία ἀπὸ τὶς βασικὲς ἀποστολὲς τῆς πρώτης (νηπιακῆς) ἀγωγῆς, ὑποστηρίζει ὁ Πλάτων,  εἶναι ἡ ἐξάσκησις τῶν συναισθημάτων καὶ τῶν ἐπιθυμιῶν. Τὸ νήπιο πρέπει νὰ τύχη τῆς κατάλληλης συναισθηματικῆς ἀγωγῆς, πρὶν ἀκόμη ἀναπτυχθῆ τὸ διανοητικό του, ὥστε νὰ αἰσθάνεται εὐχαρίστησι καὶ ἀγάπη γιὰ τὸ ἀγαθό, καὶ ἀποστροφὴ γιὰ τὸ κακό.  Οἱ δικές τους ὑποδείξεις μᾶς ὤθησαν σὲ αὐτὸ τὸ ἐγχείρημα, τὴν προπαιδεία τῶν νηπίων στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τέχνη.


Τὰ μαθήματα ἐμπλουτίζονται μὲ πρόσθετο ποιοτικὸ ψηφιακὸ ὑλικὸ γιὰ τὸ σπίτι, δωρεὰν ἐπισκέψεις σὲ ἀρχαιολογικοὺς χώρους καὶ ἑορτὲς γιὰ τοὺς γονεῖς καὶ τὰ παιδιὰ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους.

Download brochure

Ut rutrum tincidunt justo convallis dignissim. Proin maximus sagittis tempor.

Download App

Ut rutrum tincidunt justo convallis dignissim. Proin maximus sagittis tempor.

Download Calendar

Ut rutrum tincidunt justo convallis dignissim. Proin maximus sagittis tempor.