Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

16:00 - 20:00 Σάββατο 9.00-15.00

(μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 9884294

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

04:00 - 21:00

Δευτέρα - Παρ.

Οἰδίπους Τύραννος

Οἰδίπους Τύραννος

Γενικός στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους μαθητές με την αρχαιοελληνική δραματική ποίηση και πιο συγκεκριμένα με τη δραματική τέχνη του Σοφοκλέους, όπως αυτή μπορεί να προσεγγιστεί και να αποτιμηθεί μέσα από τη μελέτη της πιο διάσημης σοφόκλειας τραγωδίας, του Οιδίποδος Τυράννου.

Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου κύκλου των δέκα μαθημάτων οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν τα ιστορικά συμφραζόμενα μέσα στα οποία εγγράφεται και αναπτύσσεται η δραματική ποίηση και κυρίως η τέχνη του Σοφοκλέους.
  • Να γνωρίζουν και να περιγράφουν τους βασικούς όρους και έννοιες που χρησιμοποιούνται για την ιστορία του θεάτρου του 5ου π.Χ. αι., αλλά και για την περιγραφή της δομής της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας και δη της σοφόκλειας τραγωδίας.
  • Να εφαρμόζουν τους βασικούς όρους μορφής και δομής της αρχαιοελληνικής τραγωδίας στην τραγωδία Οιδίπους Τύραννος του Σοφοκλή.
  • Να αναγνωρίζουν & να αναλύουν βασικές μορφοσυντακτικές δομές της γλώσσας του Οιδίποδος Τυράννου, να κατανοούν τη σημασία του βασικού λεξιλογίου του και να σχολιάζουν πολύ βασικά κειμενικά ζητήματα.
  • Να κατανοούν και να αποδίδουν σε σωστά Νέα Ελληνικά βασικά τμήματα του έργου.
  • Να γνωρίζουν και να αναλύουν το μυθικό πλαίσιο του συγκεκριμένου σοφόκλειου έργου
  • Να κατανοούν και να αναλύουν βασικά ζητήματα δραματικής σύνθεσης, δραματικών χαρακτήρων και σκηνικής παρουσίασης στον Οιδίποδος Τύραννου.
  • Να κρίνουν σε ένα πρώτο βαθμό μορφές σύγχρονης πρόσληψης (σκηνικής και άλλης) του Οιδίποδος Τυράννου.

Ενδεικτική βιβλιογραφία για την προσέγγιση του αντικειμένου

Dawe, R. Σοφοκλέους Οιδίπους Τύραννος, μτφρ. Γ. Χριστοδούλου, Αθήνα 2006.

Gregory J., Όψεις και θέματα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, Αθήνα 2010.

Lesky Α., Η τραγική ποίηση των αρχαίων Ελλήνων,  τομ. 2,  μτφρ. Ν. Χουρμουζιάδης, Αθηνα 1987.

  1. C. Segal, Οιδίπους Τύραννος: τραγικός ηρωισμός και τα όρια της γνώσης, μτφρ. Ε. Μακρυγιάννη & Ι. Παπαδημητρίου, Αθήνα 2001.

Winnington-Ingram, Σοφοκλής: Ερμηνευτική προσέγγιση, μτφρ. Ν. Πετρόπουλος, Αθήνα 1999.