Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

οἱ ἐγγραφὲς ἄρχισαν...

(καθημερινῶς μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 3232370

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

Δευτέρα - Παρ.

Βυζάντιο

Σύντομο ταξεῖδι στήν ἱστορία τῆς βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας

Ὁ Ἑλληνικός Πολιτισμός στήν διαχρονία του, ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι την σύγχρονη ἐποχή, φανερώνεται μέσα ἀπό μία μεγάλη καί θαυμαστή διαδρομή. Ὅπως ἔχει ἀναφέρει καί ἡ ἀείμνηστη καθηγήτρια μας Ἄννα Τζιροπούλου – Εὐσταθίου, στην διαδρομή αὐτή σημαντικό κομμάτι διαδραματίζει σάν γέφυρα τό Βυζάντιο, μέ τήν πλούσια χιλιόχρονη  ἱστορία, τό ἰδιαίτερο πολιτιστικό μεγαλεῖο, ὅπου ἀναπτύσεται με κέντρο τήν Κωνσταντινούπολη, ἐκείνη την πόλη τήν ὁποία εἴχαν ἰδρύσει οἱ ἀρχαῖοι Μεγαρεῖς, στήν τοποθεσία πού συναντιέται ἡ Δύση με τήν Ἀνατολή.

Ἂλλωστε, σύμφωνα μέ τόν διακεκριμένο βυζαντινολόγο Hans – Georg Beck (1910-1999), μέσα στόν βυζαντινό μεσαίωνα διατηρήθηκε ἡ συνείδηση τῆς ὑπεροχῆς τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας, ὅπως κληρονομήθηκε ἀπό τήν ἀρχαιότητα.

Ἡ γλωσσική καί πολιτιστική διαδρομή τοῦ Βυζαντίου

Ἒτσι, ξεκινώντας τό ταξίδι μας στήν ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, γραμματείας καί πολιτιστικῆς παράδοσης, ἀπό τούς Πτολεμαίους μέχρι τόν 20Ο αἰώνα  καί γιά να κατανοήσουμε καλύτερα τήν διαχρονία τῆς γραμματολογικῆς μας παράδοσης, θα κάνουμε μία πρώτη στάση καί θα γνωρίσουμε σύντομα καί περιεκτικά τήν Βυζαντινή ἱστορία, καθώς ἀποτελεῖ τό κομμάτι ἐκεῖνο τοῦ νήματος πού  καταμαρτυρᾶ τήν ἐθνική μας πολιτισμική συνέχεια καί δεν ἀφήνει περιθώριο στήν καλλιέργεια τῆς ἰδεολειψίας πῶς ἡ σύγχρονη Ἑλλάδα κατασκευάστηκε ὡς ἒθνος – κράτος μέσα ἀπό τήν ρομαντική διάθεση τῆς Δύσης τοῦ 19ου αἰῶνα.