Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

οἱ ἐγγραφὲς ἄρχισαν...

(καθημερινῶς μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 3232370

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

Δευτέρα - Παρ.

ΒιβλίαἘξώφυλλοΠεριγραφήΤιμήΑγορά
ΤΕΤΡΑΔΙΟΝ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑΣ, ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 17,00  Προσθήκη
“Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς. Νηπίων Προπαιδεία”
Το βιβλίο καθιστᾶ πλέον ἐφικτὴ τὴν διδασκαλία τῆς ἀρχαίας Ἑλλ. γλώσσης σὲ παιδιὰ προσχολικῆς καὶ πρώτης σχολικῆς ἠλικίας. Τὸ βιβλίο συνοδεύει φωνογράφημα (ἠχητικὸ cd), γιὰ νὰ ἀκούουν τὰ παιδιὰ τὰ κείμενα στὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ μὲ παράλληλη ἀπόδοσι στὰ νέα Ἑλληνικά, καθ΄ὅσον ἡ ἀκρόασις εἶναι πολὺ εὐεργετικὴ στὶς μικρὲς ἡλικίες.
22,00  Προσθήκη
“Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς”. Α΄ κύκλος μαθημάτων τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσης
Τὸ βιβλίο ἀπευθύνεται σὲ παιδιά 6- 12 ἐτῶν, τὰ ὁποῖα ἔρχονται γιὰ πρώτη φορά σὲ ἐπαφή μὲ τὴν ὰρχαία Ἑλληνική γλῶσσα. Ἕγχρωμο, εἰκονογραφημένο, μὲ πρωτότυπη μέθοδο, προσεκτικὰ ἐπιλεγμένα κείμενα καὶ ποικίλες ἀσκήσεις.
22,00  Προσθήκη
“Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς.Τετράδιον ἀσκήσεων τοῦ Α΄ κύκλου σπουδῶν τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσης”

Τὸ τετράδιον ἀσκήσεων συνοδεύει τὸ βιβλίο τοῦ α΄κύκλου σπουδῶν, ἐμπεριέχει σύμπακτο δίσκο (dvd) 120 λεπτῶν καὶ στόχος του εἶναι νὰ ἐμπλουτίση καὶ νὰ συμβάλη στὴν ἐμπέδωση τῆς ὕλης μὲ εὐχάριστο τρόπο. Μαζὶ μὲ τὸ τετράδιον θὰ λάβετε δῶρο ἀπὸ τὸ κατάστημά μας ἕναν σύμπακτο δίσκο (dvd) 120 λεπτῶν.

10,00  Προσθήκη
“Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς.Β’ Κύκλος Σπουδῶν τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσης”
Ὁ β΄κύκλος σπουδῶν προορίζεται γιὰ τοὺς μαθητὲς ποὺ ὁλοκλήρωσαν ἐπιτυχῶς τὸν πρῶτο κύκλο σπουδῶν ἤ για μαθητὲς ἡλικίας (11-13 ἐτῶν) ποὺ ἔρχονται γιὰ πρώτη φορὰ σὲ ὲπαφὴ μὲ τὴν ἀρχαία Ἑλληνική γλῶσσα  καθὼς καὶ γιὰ ὅσους θέλουν νὰ προετοιμασθοῦν γιὰ τὸ  Γυμνάσιου ( ἐμπλουτισμὸς τῆς ὕλης καὶ διεύρυνση τοῦ εὔρους γνώσης).Εἰκονογραφημένο, μὲ πολὺ προσεκτικὰ ἐπιλεγμένα κείμενα γιὰ αὐτὲς τὶς ἡλικίες καὶ ἐνδιαφέρουσες ἀσκήσεις καλλιεργεῖ τὴν φιλομάθια καὶ κεντρίζει τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ ἀναγνώστου.
20,00  Προσθήκη
Τέχνη Γραμματική
Ἡ ἀφίσσα περιλαμβάνει τὸ Α΄ μέρος τῆς Γραμματικῆς τῆς ἀρχαίας Ἐλληνικῆς γλώσσης , ἤτοι το ΦΘΟΓΓΟΛΟΓΙΚΟΝ. Διαστάσεις: 70χ100
15,00  Προσθήκη