Λογότυπο Φρονείν

210 3232370

6942 714432

Θησείου 18

ΗΣΑΠ Θησεἰου

οἱ ἐγγραφὲς ἄρχισαν...

(καθημερινῶς μὲ προσυνεννόηση)

info@fronein.gr

Θησείου 18

210 3232370

6942 714432

ΗΣΑΠ Θησεἰου

Θησείου 18

Δευτέρα - Παρ.

Ἔρευνες ξένων μελετητῶν

Ἔρευνες ξένων μελετητῶν

Παρόμοιες ἔρευνες μὲ κοινὰ ἀποτελέσματα ἔχουν διεξαχθεῖ καὶ στὸ ἐξωτερικό. Παραθέτουμε δειγματοληπτικὰ τὶς παρακάτω:

  1. Σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα “The Iris ProjectGreek in schools”, ἐφαρμόστηκε μὲ μεγάλη ἐπιτυχία τὸ ἔτος 2010-11 ἡ διδασκαλία Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν σὲ Δημοτικὰ Σχολεῖα τῆς Ἀνατολικῆς Ὀξφόρδης.  Ἡ Sue Widgery, διευθύντρια σχολείου τῆς περιοχῆς Cowley, ἐξέφρασε τὴν πεποίθησή της ὅτι ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλῶσσα «προάγει τὸ παιδὶ στὴν ἀντίληψη τῆς δικῆς του Γλώσσας καὶ προκαλεῖ συνάψεις μεταξὺ διαφορετικῶν Γλωσσῶν καὶ τὰ παιδιὰ τὸ διασκεδάζουν».
  2. Τὰ ἱδρυτικὰ μέλη τῆς Ἑταιρείας “Friends of Classics”, Dr Peter Jones καὶ Jeannie Cohen, διεξήγαγαν μεγάλη ἔρευνα στὴν Ἀγγλία γιὰ τὴν ἐπίδραση τῶν Λατινικῶν ἢ τῶν Ἑλληνικῶν στὴν ζωὴ τῶν ἐνηλίκων, πολλὰ χρόνια μετὰ τὸ πέρας τῆς σχολικῆς διδασκαλίας. Στὴν ἔρευνα συμμετεῖχαν 2.182 ἄτομα ποὺ εἶχαν διδαχθεῖ στὸ σχολεῖο (ὄχι πέραν τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, δηλαδὴ ἕως 16 ἐτῶν) κάποιο μάθημα κλασικῆς παιδείας (Λατινικά, Ἑλληνικά, Ἀρχαία Ἱστορία). Δεδομένου ὅτι τὰ 2/3 τῶν ἐρωτηθέντων ἦταν ἄνω τῶν 50 ἐτῶν, ἡ τελευταία ἐπαφὴ μὲ τὶς κλασικὲς σπουδὲς ἦταν 35 χρόνια πρὶν τὴν διεξαγωγὴ τῆς ἔρευνας. Σύμφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα, ποὺ δημοσιεύθηκαν τὸ 2011, σὲ πεντάβαθμη κλίματα (ἄχρηστο, σχεδὸν ἄχρηστο, ΟK, ἀρκετὰ ὠφέλιμο, πολὺ ὠφέλιμο) αὐτοὶ ποὺ ἀπάντησαν ὠφέλιμοἢ ἀρκετὰ ὠφέλιμο γιὰ τὴν ποιότητα τῆς μετέπειτα ζωῆς τους ἦταν τὸ 77% τοῦ δείγματος. Ὑψηλὸ ἦταν ἐπίσης τὸ ποσοστὸ ὅσων ἀπάντησαν ὅτι ὠφελήθηκαν στὴν ἐπαγγελματική τους ζωὴ ἀπὸ τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὴν καλύτερη κατανόηση καὶ χρήση τῆς Ἀγγλικῆς Γλώσσας καὶ ἄλλων Γλωσσῶν, τὴν λεκτικὴ ἱκανότητα καὶ ἀκρίβεια, τὴν σαφήνεια κατὰ τὴν ἐπικοινωνία, καθὼς καὶ τὴν κατανόηση τῶν ἰδεολογικῶν, πολιτικῶν καὶ πολιτιστικῶν θεμελίων τοῦ δυτικοῦ κόσμου.
  3. Ἔρευνα τῶν ἐτῶν 1997-98 τοῦ Cambridge ἀπὸ τὸ μόνιμο ἐρευνητικὸ Κέντρο Κλασικῶν Γλωσσῶν, Cambridge School Classics Project (CSCP), κατέδειξε ὅτι οἱ κλασικὲς σπουδὲς βελτίωσαν τὴν παραγωγὴ γραπτοῦ καὶ προφορικοῦ λόγου, τὴν πιὸ σύνθετη, δηλαδή, γλωσσικὴ λειτουργία, τὴν ἀναγνωστικὴ δεξιότητα καὶ τὴν συμμετοχικότητα τῶν μαθητῶν, ἀκόμα καὶ ἐκείνων μὲ μαθησιακὲς δυσκολίες.
  4. Ἡ Alice K. DeVaneστὸ ἄρθρο της “Efficacy of Latin Studies in the Information Age”, συνοψίζει τὶς ἔρευνες μιᾶς τουλάχιστον δεκαετίας στὴν Ἀμερικὴ γιὰ τὴν ἐπίδραση τῶν κλασικῶν σπουδῶν στὴν ἐκμάθηση τῆς μητρικῆς Γλώσσας, τὴν ἐκμάθηση ξένων Γλωσσῶν καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῆς κριτικῆς σκέψης. Σύμφωνα μὲ τὴν ἔρευνα, ἡ ἐκμάθηση τῶν κλασικῶν Γλωσσῶν (Λατινικῶν-Ἑλληνικῶν) ὠφέλησε πολὺ περισσότερο ἀπὸ τὴν ἐκμάθηση ὁποιασδήποτε ἄλλης ξένης Γλώσσας.

Μικρότερης ἐμβέλειας ἔρευνες παρέχουν ἐπίσης ἐνθαρρυντικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς ἐκμάθησεως ἀρχαίων ἑλληνικῶν σὲ διάφορους τομεῖς.

Ἐνδεικτικῶς:

"Teaching Latin and Greek Word Roots "
" Ἐτυμολογία καὶ ἀνάπτυξις λεξιλογίου στὴν Ἀγγλικὴ γλῶσσα" (ἔρευνες στὴν Πρωτοβάθμια Ἐκπαίδευσι)