ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ
Μέθοδος ἐκμαθήσεως τῆς ἀρχαίας Ἐλληνικῆς γλώσσης
Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ

Ἡ μέθοδος "Διαλεχθῶμεν ἑλληνικῶς" εἶναι μέθοδος ἐκμαθήσεως ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, ἡ ὁποία ἀπευθύνεται σὲ παιδιὰ προσχολικῆς καὶ σχολικῆς ἡλικίας. Εἶναι ἡ μόνη μέθοδος στὴν Ἑλλάδα μὲ ἐρευνητικὴ τεκμηρίωσιν.

Ἡ ἀποτελεσματικότης τῆς μεθόδου δοκιμάσθηκε ἀρχικῶς μὲ ἔρευνα τοῦ "Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου"  καὶ ἀκολούθως μὲ πειραματικὴ ἔρευνα, τὴν ὁποίαν διεξήγαγε ἡ συγγραφεὺς τῆς μεθόδου, Εἰρήνη Μαυροπούλου, στὰ πλαίσια τῆς διδακτορικῆς της διατριβῆς στὸ Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν.

Καὶ οἱ δύο ἔρευνες ἔδειξαν τὴν θετικὴ ἐπίδρασι τοῦ διδακτικοῦ μας μοντέλου, ὅταν ἐφαρμόζεται σωστά, στὴν
ψυχοδιανοητικὴ ἀνάπτυξιν τοῦ παιδιοῦ.

Ἀνάλογα ἦταν καὶ τὰ ἀποτελέσματα σχετικῶν ἐρευνῶν στὶς Η.Π.Α. καὶ στὴν Μ. Βρεττανία, σύμφωνα μὲ τὰ ὁποῖα ἡ γνῶσις τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς ἐνισχύει τὴν ἱκανότητα ἐκμαθήσεως ξένων γλωσσῶν καὶ  ὀξύνει τὴν ἀντιληπτικὴ ἱκανότητα τῶν παιδιῶν καὶ τὶς γλωσσικές τους δεξιότητες. Διεπιστώθη δὲ ὅτι ἡ ἐκμάθησις τῶν κλασικῶν γλωσσῶν -Λατινικῶν ἤ/καὶ Ἑλληνικῶν- στὴν Πρωτοβάθμια Ἐκπαίδευσι ὠφέλησε πολὺ περισσότερο ἀπὸ τὴν ἐκμάθησι μίας ὁποιασδήποτε ἄλλης ξένης γλώσσης.

Ἡ μέθοδος διδασκαλίας, ἡ ὁποία ἐφαρμόζεται στὴν Σχολή μας, εἶναι ἡ διαχρονικὴ προσέγγισις τῆς γλώσσης ὑπὸ τὴν μορφὴν «ἐπιλύσεως προβλήματος». Ἡ διδακτική μας μεθοδολογία συνδυάζει τεχνικὲς τῶν ζωντανῶν γλωσσῶν καὶ στρατηγικὲς διδασκαλίας τῶν Μαθηματικῶν.

 
 Ἡ μέθοδος διδασκαλίας ποὺ ἀκολουθοῦμε δίδει ἔμφασι στὴν ἐκμάθησι τοῦ πολυτονικοῦ συστήματος γραφῆς καὶ στὴν ἐτυμολογία, ἡ ὁποία συμβάλλει τὰ μέγιστα στὴν ὀργάνωσι τοῦ νοητικοῦ μας λεξικοῦ. Εἶναι γνωστὸν ἐπίσης ὅτι ἡ μουσικὴ  καὶ εἰδικότερα ἡ μουσικὴ τῆς γλώσσης (ἡ προσωδία) ἐπηρεάζει τὴν λειτουργία τοῦ ἐγκεφάλου μὲ συνέπειες σὲ ὅλη τὴν ἀνάπτυξι τοῦ ἀτόμου. Ἡ μουσικότητα «ἀναδιαμορφώνει» τὸν ἐγκέφαλο. Συνεπῶς, ὁ σεβασμὸς τῆς προσωδίας καὶ ἡ προσεκτικὴ διδασκαλία καὶ ἄσκησις τῆς ὁμιλίας καὶ τοῦ πολυτονικοῦ ἔχει πολλὰ νὰ προσφέρη στὸν μαθητή.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Πολλοί, άκόμα και μη φιλόλογοι ὑπόσχονται στοὺς γονεῖς καὶ στοὺς μαθητὲς τὰ ὀφέλη τῆς μεθόδου χωρὶς νὰ τὴν γνωρίζουν, ὤστε νὰ  μποροῦν νὰ τὴν  ἐφαρμόσουν σωστά. Μόνο στὴν Σχολή μας, ἡ μέθοδος διδάσκεται ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν συγγραφέα καὶ καθηγητές, τοὺς ὁποίους ἔχει ἡ ἴδια ἐκπαιδεύσει.


να δεῖγμα τῶν ἐργασιῶν τῶν μαθητῶν μας μπορεῖτε νὰ δῆτε στὸ ἠλεκτρονικόν μας ἀναγνωστήριον (blog) στὴν διεύθυνσιν aretaseneken.blogspot.com