ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ
Μέθοδος ἐκμαθήσεως τῆς ἀρχαίας Ἐλληνικῆς γλώσσης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2018-1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΠΙΩΝ , ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ 2019-20

Δευτέρα

Παρασκευὴ

Σάββατο

     Σάββατο   Σάββατο
  ΣΑΒΒΑΤΟ 
ΑΠΟΓΕΥΜ
Α
 
  16.30- 18.30
 Α΄ ἐτος
 Ἀρχαίων     Ἑλληνικῶν    παίδων
       

16.00- 17.00
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
γιὰ μαθητὲς μὲ μαθησιακὲς
δυσκολίες

16:30-18:30  
Γ’ ἔτος Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν παίδων

9.30-11.30

  Α΄ἔτος
Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν
παίδων09:30–11:30 
 

  Β΄ἔτος
Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν παίδων

09.30-11.30

Γ΄ἔτος
Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν
παίδων
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ   
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
   α) ΜΙΚΡΟΙ ΡΗΤΟΡΕΣ

   β) ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ ΤΗΣ
ΓΛΩΣΣΗΣ
(μὲ ὁδηγὸ τὸν Αἴσωπο)

17:00–19:00

Νηπίων προπαιδεία

16:30 -18:30

  Ε΄Ἀρχαίων
Ἑλληνικῶν παίδων

ΝΕΟΝ
11:30 -12:30

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΙΔΩΝ

(γιὰ παιδιὰ ὡς Γ΄Δημοτικοῦ, ἀνὰ δεκαπενθήμερον)


11:30-13.30

Δ' ἔτος

Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν παίδων

11.30- 12.30

Τά Μαθηματικά τῆς χαρᾶς

(γιά μικρά παιδιά, ἀνὰ δεκαπενθήμερον)

        ΝΕΟΝ

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣMΟΥ
    ΤΗΣ ΥΛΗΣ
 ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
(master classes)

  • ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
  • ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
  • ΙΣΤΟΡΙΑ
  • ΠΟΙΗΣΙΣ
  • ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑ
  ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 
   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
  ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
   
ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ!
   

 


18:30-20:30 
Β΄ἔτος Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν παίδων


11.30-13.30
Β΄ἔτος
Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν
ἐφήβων

 


 
12-30-13-30

  Νηπίων    
προπαιδεία
 

 


18.30-20.30

Δ΄ ἔτος
Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν παίδων


12.30-14.30
Α΄ ἔτος
Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν
    ἐφήβων
 
     


ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:


1.  Καλλιγραφία καὶ ὀρθοφωνία-ἀπαγγελία
     (γιὰ μαθητὲς Α΄-Γ΄ Δημοτικοῦ)

2. Γραμματικἠ (ἐκ τοῦ Τζαρτζάνου) 
    (γιὰ μαθητὲς Δ΄-ΣΤ΄ Δημοτικοῦ)
3. Μουσειακὴ ἀγωγὴ (δωρεὰν)

                        

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2019-20

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη  

Σάββατο ἀπόγευμα

18:00 – 20:00  
Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ
(Γ΄ κύκλος σπουδῶν)


18:00 – 20:00  
Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ
(Α΄κύκλος σπουδῶν)
(+ skype)

 

 

ΝΕΟΝ

Συμβουλευτικὴ γονέων

18:00-20:00

"Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς"
μὲ τὸν Γιῶργο Λεκάκη
(+skype)

20:00-22:00
Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ
(Β΄κύκλος σπουδῶν)
(+ skype)

 

  


20:00 – 22:00
α) Ὁμήρου Ἰλιὰς 
ἐκ τοῦ πρωτοτύπου
(+ skype)
β)  ἐξάσκησις προφορικῆς συνομιλίας
στὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ

20.00-22.00

ΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

α΄ κύκλος:
Διονυσίου Σολωμοῦ, Ὕμνος εἰς τὴν Ἑλευθερία

20.00-22.00

Ὁμάδα μελέτης
(μία φορά τόν μῆνα, εἴσοδος ἐλευθέρα) 

 

 20.00-22.00
ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
(ἐκ τοῦ πρωτοτύπου)

 

 

 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΘ΄ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ.