ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ
Μέθοδος ἐκμαθήσεως τῆς ἀρχαίας Ἐλληνικῆς γλώσσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(Πεδίο μελέτης, μεθοδολογία, σκοπός, ἀναμενόμενα μαθησιακὰ ἀποτελέσματα)

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ


Προτείνουμε τὸ μάθημα τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν τόσο στὰ παιδιὰ προσχολικῆς καὶ σχολικῆς ἡλικίας, ὅσο καὶ στοὺς ἐφήβους καὶ στοὺς ἐνήλικες, δεδομένου ὅτι ἡ γλῶσσα συνδέεται στενά μὲ τὴν ψυχικὴ καὶ διανοητικὴ ἐξέλιξι τοῦ ἀτόμου. 
Ἡ διαχρονικὴ καὶ κατ΄ἐπέκτασιν ἑρμηνευτικὴ προσέγγισις τῆς γλώσσης, καὶ ἰδιαιτέρως τῆς ἑλληνικῆς μὲ τὴν μακραίωνη πορεία, εἶναι, ὄχι ἁπλῶς  εὐνοϊκή, ἀλλὰ ἀναγκαία γιὰ τὴν ὀρθὴ χρῆσι καὶ κατανόησι τοῦ προφορικοῦ καὶ γραπτοῦ λόγου,  ἡ κλασσικὴ δὲ Ἑλληνικὴ συμβάλλει τὰ μἐγιστα, ὡς φορέας ἀξιῶν, στὴν ἠθικὴ διαπαιδαγώγησι καἰ, ὡς σχῆμα καὶ ρυθμός, στὴν αἰσθητικὴ καλλιέργεια.

Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ νηπίων

Διδάσκoντας - παίζοντας καὶ τραγουδώντας- τὴν ἑλληνικὴ  γλῶσσα στὴν διαχρονία της ἐπὶ πολλὰ ἔτη σὲ νήπια καὶ προνήπια διαπιστώσαμε ὅτι οἱ μικροί μας μαθητὲς ἀποκομίζουν πολλαπλὰ ὀφέλη: τὰ νήπια ὄχι μόνο μποροῦν νὰ ἀντιληφθοῦν τὸ νόημα τῶν λέξεων, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸ ἀξιοποιήσουν, ἀπολαμβάνουν τὴν μουσικότητα τοῦ ἀρχαίου λόγου, ἀντλοῦν πρότυπα καὶ ἀξίες ἀπὸ τὰ κείμενα, τέρπονται καὶ ψυχαγωγοῦνται ἀπὸ αὐτὴν τὴν διδασκαλία.

Ὅσοι, παρ΄ὅλα αὐτά, θεωροῦν πρώιμη μία τέτοια διδασκαλία ἀξίζει νἀ ἀναλογιστοῦν τὶς ἀπόψεις τῶν μεγαλυτέρων φιλοσόφων καὶ παιδαγωγῶν τῆς ἀρχαιότητος γιὰ τὸ θέμα:
Πρώτη φροντίδα γιὰ τὴν ἀγωγὴ τῆς ψυχῆς ὁ Πυθαγόρας ὅριζε τὴν ἐπιμέλεια τῶν αἰσθήσεων, ἡ ὁποία ἐδίδασκε ὅτι ἐπιτυγχάνεται, ἄν τὸ παιδὶ ἀπὸ νωρίς βλέπη ὡραῖες εἰκόνες καὶ σχήματα καὶ ἄν ἀκούη ρυθμοὺς καὶ μέλη ὡραῖα.
Ἐνῶ, τόσο ὁ Πλάτων ὅσο καὶ ὁ Ἀριστοτέλης ἐπιμένουν πὼς ἡ φυσικὴ προετοιμασία πρέπει νὰ ξεκινᾶ ἀρκετὰ χρόνια πρὶν ἀπὸ κάθε εἴδους διανοητικὴ ἐκπαίδευσι. Πρέπει δηλ. νὰ ἀκούουν ἀπὸ μικρὰ πρὶν διδαχθοῦν. Μία ἀπὸ τὶς βασικὲς ἀποστολὲς τῆς πρώτης (νηπιακῆς) ἀγωγῆς, ὑποστηρίζει ὁ Πλάτων,  εἶναι ἡ ἐξάσκησις τῶν συναισθημάτων καὶ τῶν ἐπιθυμιῶν. Τὸ νήπιο πρέπει νὰ τύχη τῆς κατάλληλης συναισθηματικῆς ἀγωγῆς, πρὶν ἀκόμη ἀναπτυχθῆ τὸ διανοητικό του, ὥστε νὰ αἰσθάνεται εὐχαρίστησι καὶ ἀγάπη γιὰ τὸ ἀγαθό, καὶ ἀποστροφὴ γιὰ τὸ κακό.  Οἱ δικές τους ὑποδείξεις μᾶς ὤθησαν σὲ αὐτὸ τὸ ἐγχείρημα, τὴν προπαιδεία τῶν νηπίων στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τέχνη.
Τὰ μαθήματα ἐμπλουτίζονται μὲ δωρεὰν ἐπισκέψεις σὲ ἀρχαιολογικοὺς χώρους καὶ πολλὲς ἐκδηλώσεις γιὰ τοὺς γονεῖς καὶ τὰ παιδιὰ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους.
                                                   
Διδάσκουσα: Εἰρήνη Μαυροπούλου (φιλόλογος PhD, MSc)Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ παίδων

Ἡ μέθοδος "Διαλεχθῶμεν ἑλληνικῶς" εἶναι ἡ μόνη ἐρευνητικὰ τεκμηριωμένη μέθοδος διδασκαλίας τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσης, ἡ ὁποία ἀπευθύνεται σὲ παιδιὰ προσχολικκαὶ σχολικῆς ἡλικίας.             

Μὲ εὐχάριστο τρόπο, παίζοντας, ζωγραφίζοντας καὶ τραγουδώντας, οἱ παῖδες ἀσκοῦνται στὴν ὀρθοφωνία, ἐθίζονται στὴν καλλιέπεια, ἐμπλουτίζουν τὸ λεξιλόγιόν τους, ἀσκοῦν τὴν μνήμη τους, γνωρίζουν βιωματικὰ στάσεις, ὑψηλὲς ἀξίες καὶ πρότυπα, παρακινοῦνται σὲ φιλοσοφικὴ συζήτησι ἐπ΄αὐτῶν καὶ διαλέγονται, ὑπὸ μορφὴν θεατρικοῦ παιχνιδιοῦ, στὴν ἀρχαία Ἑλληνική.

Οὶ μαθητές μας, ὅταν ὁλοκληρώνουν τοὺς δύο κύκλους σπουδῶν, εἶναι πλέον ἱκανοὶ νὰ μελετήσουν τὰ Ὁμηρικὰ ἔπη ἐκ τοῦ πρωτοτύπου καὶ παραλλήλως ἀσκοῦνται στὴν ἀπομνημόνευση καὶ ἀπαγγελία τῶν Ὁμηρικῶν ἐπῶν (Δακτυλικὸν ἑξάμετρον, στίξις, τονισμὸς, χρῶμα, νόημα. Ἁντιγραφή).


Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ ἐφήβων

Τὰ ἐφηβικά μας τμήματα ἔχουν διπλὸ στόχο:

Πρῶτον νὰ βοηθήσουν τοὺς μαθητὲς στὸ σχολεῖο καλλιεργώντας εἰς βάθος τὸ σημαντικότερο ὅπλο ποὺ ἔχουν, τὴν γλῶσσα
. Ἡ διαφορά μας ἀπὸ τὸ σχολεῖο καὶ τὸ φροντιστήριο εἶναι:
α) ὅτι ἐμπλουτἰζουμε καὶ ὑπερβαίνουμε κατὰ πολὺ τὴν ὕλη τοῦ σχολείου στὰ γλωσσικὰ μαθήματα
β) ὅτι τίποτε δὲν μένει ἀνερμήνευτο ἤ ἀποκομμένο ἀπὸ τὸ σήμερα.
Δὲν μαθαίνουμε ἀπλῶς κανόνες, μαθαίνουμε τὴν φιλοσοφία τῆς γλώσσης. Ἐξηγοῦμε τοὺς μουσικοὺς καὶ μαθηματικοὺς κανόνες ποὺ κρύβονται στὴν Γραμματική, τὸ μέγα ἔργο ποὺ ἐπιτελοῦν οἱ τόνοι καὶ τὰ πνεύματα, τὴν σπουδαιότητα τῆς όρθογραφίας, τὴν σημασία τῆς ἐτυμολογίας. Τὸ μάθημα δὲ εἶναι μία συνεχὴς ἔρευνα ποὺ κρατᾶ ἀμείωτο τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ μαθητοῦ. Κι ἀντὶ νὰ ἐπιβαρύνουμε τοὺς μαθητὲς μὲ ἀνιαρὲς ἀσκήσεις καὶ διαγωνίσματα, χρησιμοποιοῦμε τὴν γλῶσσα ζωντανά: ἀναλύουμε, ἀπαγγέλλουμε, δραματοποιοῦμε, συνομιλοῦμε...στὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ, ὅπως ἀκριβῶς γίνεται σὲ ὄλα τὰ κλασικὰ σχολεῖα τοῦ κόσμου.

Δεύτερος στόχος μας καὶ πολὺ σημαντικὸς γι΄αὐτὴν τὴν ἡλικία εἶναι νὰ γνωρίσουν οἱ ἔφηβοι τὸν τρόπο τοῦ σκέπτεσθαι καὶ δρᾶν τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. Νὰ μάθουν νὰ τοὺς ἐμπιστεύονται καὶ νὰ τοὺς συμβουλεύονται στὰ μεγάλα ἐρωτἠματα ποὺ τοὺς ἀπασχολοῦν (φιλία, ἔρως, ἀγάπη, ἐλευθερία, εὐτυχία) καθὼς καὶ στὰ μεγάλα προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ ἀνθρωπότης. Ἐπιλέγουμε συνεπῶς κείμενα ἱστορικά, λογοτεχνικὰ καὶ φιλοσοφικὰ ἀπὸ ὅλη τὴν ἑλληνικὴ γραμματεία, ἀπὸ τὸν Ὅμηρο καὶ τὸν Αἰσχύλο ὡς τὸν Κάλβο καὶ τὸν Παπαδιαμάντη, γιὰ νὰ ἀντλήσουμε ἀπὸ τὰ πρῶτα παραδείγματα καὶ ἀπὸ τὰ δεύτερα τὴν συγκίνηση καὶ τὸν προβληματισμό. Μὲ αὐτὰ ὁ νέος διαμορφώνει τὴν λογική του , τὴν εὐαισθησία, τὸ θάρρος του.

Τέλος, γιὰ πρώτη φορά, γιὰ τὰ ἑλληνικὰ δεδομένα, ἀνὰ δεκαπενθήμερον, θὰ γίνεται συνδιδασκαλία φιλολόγου μὲ μαθηματικό, γιὰ νὰ γνωρίσουν οἱ μαθητές μας τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες μαθηματικοὺς ἐκ τοῦ πρωτοτύπου -ἕνα ἀληθινὸ ἐφόδιο γιὰ τὸ βιογραφικό τους κι ἕνα ἰσχυρὸν ὅπλο τοῦ νοῦ.

 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ( ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ)

Πῶς ἀκοῦμε - Πῶς τραγουδᾶμε - Παραφωνία (παρατονία) -Ὀρθοφωνία (κούρδισμα) - Καλλιφωνία - Ἀσκήσεις: Ἀναπνοὴ - Ἐκφορὰ-Τονικότης (κλίμακες-τόνοι-ἡμιτόνια) -Φωνές. Ἄσματα (παιδικὲς, πρῶτες, δεύτερες)

Διάρκεια: 30' λεπτὰ μετὰ τὸ πέρας τοῦ μαθήματος
 


ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΣ (ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ , ΑΡΧΑΙΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ) ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η΄ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΗΤΕ ΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ .

 


Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ Ἐνηλίκων

Στὰ τμήματα ἐνηλίκων διδάσκεται ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα μέσα ἀπὸ ἐπιλεγμένα  κείμενα ἀπὸ ὁλόκληρη τὴν ἑλληνικὴ Γραμματεία (ἔπη τοῦ Ὁμήρου, Ἡσιόδου ἔργα, ἀποσπάσματα τραγωδιῶν τῶν τριῶν τραγικῶν καὶ κωμωδιῶν τοῦ Ἀριστοφάνους, διάλογοι τοῦ Πλάτωνος, Περικλέους Ἐπιτάφιος, Πανηγυρικὸς τοῦ Ἰσοκράτους καὶ ἄλλα ἔργα ) μὲ τὴν ἐξαιρετικὴ μέθοδος διδασκαλίας τῆς ἀειμνήστου Ἄννας Τζιροπούλου -Εὐσταθίου.
Τὸ πολυτονικὸ σύστημα γραφῆς, ἡ ἐτυμολογία καὶ βασικὰ φαινόμενα Γραμματικῆς καὶ Συντακτικοῦ διδάσκονται μὲ στόχο οἱ μαθητές μας  σύντομα νὰ κατανοοῦν καὶ νὰ μελετοῦν ἀπὸ μόνοι τους τὴν Ἑλληνικὴ Γραμματεία ἐκ τοῦ πρωτοτύπου καί, ἄν τὸ ἐπιθυμοῦν, νὰ συνομιλοῦν στὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικά, καθ΄ὅσον «φωνῆς τέρμα ἔστι χρῆσις».
Μὲ ἕνα δίωρο τὴν ἑβδομάδα, χωρὶς ἄλλα βοηθήματα -πέραν τοῦ βασικοῦ τους ἐγχειριδίου-καὶ κοπιαστικὲς ἀσκήσεις, οἱ σπουδασταὶ ἀποκτοῦν εὐχέρεια στὴν χρῆσι τοῦ ὀρθοῦ τρόπου γραφῆς τῆς γλώσσης μας, ἀσκοῦνται στὴν ἐτυμολογία καὶ τὴν ὀρθοέπεια, ἀπολαμβάνουν τὴν σαφήνεια, τὴν ἀκρίβεια, τὴν ποικιλία καὶ τὴν ἐμμέλεια τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ λόγου, μυοῦνται στὶς πανανθρώπινες ἑλληνικὲς ἀξίες καὶ ἀποκτοῦν τὰ ἐφόδια, γιὰ νὰ ἀντισταθοῦν στὴν ἡμιμάθια καὶ στὴν βαρβαρότητα ποὺ μᾶς κατακλύζουν.

Στὴν Σχολή μας, ὁτιδήποτε λέγεται στοὺς μαθητὲς τεκμηριώνεται μέσα ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ κείμενα, τὰ ὁποῖα διαβάζουμε στὴν τάξι, καὶ δὲν τοὺς συμπαρασύρουμε μὲ εἰκασίες καὶ προσωπικὲς ἀπόψεις μακριὰ ἀπὸ αὐτά. Ἡ βαθύτερη κατανόσις καὶ ἐρμηνεία θὰ ἔρθη ὄχι 'ἀπ΄ ἔξω" ἀλλὰ ἀπὸ  μέσα μας μὲ τὴν ἐπανάληψι, γι΄αὐτὸ ἐπιμένουμε στὴν ἀπαγγελία καὶ στὴν ἀπομνημόνευσι, ὅσο τὸ δυνατὸν, περισσοτέρων χωρίων.

Διδάσκουσα: Εἰρήνη Μαυροπούλου


ΟΜΗΡΟΥ ΕΠΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΣΤΗΘΟΥΣ

Οἱ μαθητές μας ἀπὸ τὰ πρῶτα μαθήματα μαθαίνουν πῶς νὰ μελετοῦν μόνοι τους τὸν Ὅμηρο ἀπὸ τὸ πρωτότυπο καὶ λαμβάνουν τὰ ἀπαραίτητα ἐφόδια γιὰ νὰ ἀπολαμβάνουν τὴν μοναδικὴ ὁμηρικὴ γλῶσσα, νὰ ἐτυμολογοῦν, νὰ ἀναλύουν καὶ νὰ ἑρμηνεύουν τὰ ἀθάνατα ἔπη.

Τὰ ὁμηρικὰ ἔπη, ὅμως, δὲν ἐξαντλοῦνται μὲ μία ἀνάγνωσι, εἶναι προορισμένα γιὰ νὰ λέγονται, νὰ ἀκούγονται, νὰ ἀπομνημονεύονται, νὰ ἐπαναλαμβάνονται, νὰ γίνονται ἀκόμα καὶ ἀντικείμενο ἀγώνων. Μόνον ἔτσι γίνονται κτῆμα μας καὶ ἐφόδιον ζωῆς.

Γι΄ αὐτὸν τὸν λόγο, δίδεται ἡ εὐκαιρία στοὺς μαθητές  μας νὰ μετάσχουν σὲ θεατρικὰ ἀναλόγια καὶ βραδιὲς ἀπαγγελίας κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους, καθὼς καὶ στὴν ἠχογράφησι τῆς Α΄ραψωδίας τῆς Ἰλιάδος, ὤστε πέραν τῆς προσωπικῆς τους καλλιεργείας καὶ τέρψεως, νὰ συμβάλουν στὴν διάδοσι τῶν ἐπῶν στὸ εὐρὺ κοινό.

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ
Διδάσκουσα: Εἰρήνη Μαυροπούλου
 

ΟΜΗΡΙΚΗ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ
Διδάσκων: Θεόδουλος Ἰωάννου (μουσικὸς)Πιὸ ἀναλυτικά:
Α. Πεδίον μελέτης. Τὰ Ὁμηρικὰ ἔπη ἀποτελοῦν τὰ ἀρχαιότερα ὁλοκληρωμένα ἔργα τῆς Ἑλληνικῆς Γραμματείας ποὺ μᾶς παραδόθηκαν. Περιέχουν ἐν σπέρματι, ἀλλὰ καὶ διακριτά, ὅλα τὰ μεταγενέστερα εἴδη ποὺ ἄνθισαν στὸ διάβα τῶν αἰώνων. Ἀπὸ τὴν Λυρική Ποίησι καὶ τὴν Τραγωδία, ἕως τὸ Δημοτικό μας Τραγούδι. Εἶναι ἡ μήτρα τῆς Ἑλληνικῆς, ἀλλὰ καὶ πολλῶν Εὐρωπαϊκῶν γλωσσῶν. Ἡ μελέτη μας ξεκινᾶ μὲ τὴν Α΄ ραψωδία τῆς Ἰλιάδος (στ.1-611).

Β. Ἐφόδια-προαπαιτούμενα. Ἡ ὀρθή, ρέουσα, μὰ κυρίως νοηματικὴ ἀπαγγελία τοῦ Ὁμηρικοῦ ἔπους ἀπαιτεῖ γνώσεις καὶ δεξιότητες, τὶς ὁποῖες καλοῦνται νὰ ἀποκτήσουν, νὰ κατακτήσουν οἱ συμμετέχοντες, ὡς ἄτομα καὶ ὡς μέλη μίας ὁμάδος. Δίδονται στοιχεῖα καὶ ἀσκήσεις Ὀρθοφωνίας, Φωνητικῆς, Μετρικῆς, Μουσικῆς (ρυθμικὴ ἀγωγή, τονικότης, κλίμακες). Τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ γλωσσικοῦ ἰδιώματος, οἱ Γραμματικές, Συντακτικές, Ἑρμηνευτικὲς παράμετροι διδάσκονται σὲ ἰδιαίτερο μάθημα ἀπὸ τοὺς φιλολόγους, ὥστε νὰ θεωροῦνται προαπαιτούμενα γιὰ τὴν προσέγγισι τοῦ κειμένου.

Γ. Ἀπὸ τὴν ἁπλὴ ἀνάγνωσι, στὴν κατανόησι, τὸν τονισμό, τὰ χρώματα, ὡς τὴν ἀπαγγελία. Διατρέχουμε, ὑποβοηθητικῶς, καὶ ἀπαγγέλλουμε ποικίλες διαχρονικὲς μορφὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ Λόγου (Δημοτικὰ τραγούδια, ἀρχαία καὶ σύγχρονη Ποίησι καὶ Λογοτεχνία, ἀποσπάσματα ἀπὸ Ἱερὰ Εὐαγγέλια), ὥστε ἡ ἐκφορὰ τοῦ λόγου τοῦ πρωταρχικοῦ ἔπους νὰ γίνη μὲ φυσικότητα καὶ ἀμεσότητα. Τὸ "λύσιμο" τῆς γλώσσας καὶ τοῦ νοῦ φέρει βαθμηδὸν τὴν ἐξοικείωσι πρὸς τὸ πρωτότυπον, καὶ ἀπὸ κείμενον (ποὺ κεῖται) τὸ ὑψώνει στὸ στόμα τοῦ "ραψωδοῦ", γιὰ νὰ φτερουγίση ὡς "ἔπεα πτερόεντα".

Δ. Σκοπός. Ἡ ἀπὸ στήθους ἀπαγγελία στὴν σύγχρονη, φυσικὴ προφορά, ἀποφεύγοντας τόσο τὶς ὑποθετικές, φανταστικές μιμήσεις μίας χαμένης προσωδίας, ὅσο καὶ τὰ ἐρασμιακά, ἀντιεπιστημονικά πειράματα. Γιὰ νὰ κάνουμε τὸ πιὸ ἀρχαῖο σημερινό, γιὰ νὰ "αἰσθανθοῦμε" ζωντανὸ καὶ λάλον τὸ Ὁμηρικόν αἰώνιον, θεωροῦμε τὸ πρωτότυπον ὡς παρτιτούρα ἀποζητώντας τὸν "ἦχο" της. Οἱ μετέχοντες "ραψωδοὶ" καλοῦνται νὰ τραγουδήσουν τὴν "μῆνιν Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος...".


 


ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑ

1. Τὰ σεμινάρια Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, τῶν ὁποίων ἐπιμελεῖται ὁ γνωστὸς συγγραφέας καὶ ταξιδιωτικὸς συντάκτης, κ. Γιῶργος Λεκάκης (
www.lekakis.com), συνδυάζουν πολλὰ γνωστικὰ πεδία, ὅπως μυθολογία, ἱστορία, λαογραφία, γεωγραφία, λογοτεχνία σὲ ἕνα ἀφήγημα κάθε φορά μὲ κεντρικὸ ἄξονα ἕνα θέμα ἤ μία περιοχή τῆς Ἑλλάδος.

Τὰ σεμινάρια Ἐλληνικοῦ Πολιτισμοῦ γίνονται μία φορὰ τὴν ἑβδομάδα καὶ διαρκοῦν δύο ὧρες καὶ μπορεῖτε νὰ τὰ παρακολουθήσετε μεμονωμένα ἤ κατὰ σειράν.

2. Τὰ ἀνεξάρτητα σεμινάρια Πατριδογνωσίας ἀπευθύνονται σὲ παιδιά, ποὺ δὲν μαθαίνουν πιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Γεωγραφία, ὅπως παλιά, ἀλλὰ καὶ στοὺς γονεῖς τους, ποὺ θέλουν νὰ μάθουν τὰ μυστικὰ τοῦ τόπου μας. Θὰ "περπατήσουμε" σπιθαμὴ πρὸς σπιθαμὴ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα καὶ θὰ γνωρίσουμε τὴν γεωμορφολογία, τοὺς μύθους, τὴν ἱστορία, τὶς τοπικὲς παραδόσεις, τὰ ἤθη, τὰ ἔθιμα καὶ τοὺς ἀνθρώπους της.
Ἡ διδασκαλία συνοδεύεται μὲ προβολἠ εἰκόνων καὶ ταινιῶν καὶ ἐκπόνησιν χαρτῶν (ὅπως παλιὰ) καὶ ἐργασιῶν γιὰ διάφορες περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος, οἱ καλύτερες τῶν ὁποίων θὰ ἀναρτηθοῦν στὸ διαδίκτυο, ἐνῶ οἱ χάρτες θὰ ἀναρτηθοῦν σὲ εἰδικὴ ἠλεκτρονικὴ ἔκδοσιν.


Διδάσκων: Γιῶργος Λεκάκης (συγγραφεὺς-λαογράφος/ἐρευνητής)


ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ (Δωρεὰν)
γιὰ μαθητὲς καὶ μὴ τῆς σχολῆς.
Θὰ μελετηθῆ τὸ ἔργο τοῦ Γαλήνου "ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗι ΨΥΧΗι ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΩΝ