ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ
Μέθοδος ἐκμαθήσεως τῆς ἀρχαίας Ἐλληνικῆς γλώσσης
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
<< Προηγούμενη Εικόνα Όλες οι εικόνες του άλμπουμ
ΣΥΝΤΑΞΙΣ.jpg
ΣΥΝΤΑΞΙΣ.jpg
22/9/2015 12:47:52 AM
Γράφημα ἀπὸ τὴν διδακτορικὴ διατριβή τῆς Εἰρἠνης Μαυροπούλου. Φαίνεται πῶς βελτιώθηκε καὶ ὑπερτερεῖ ἡ πειραματικὴ ὁμάδα ποὺ διδάχθηκε ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ μὲ τὴν μέθοδο "Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς".
<< Προηγούμενη Εικόνα Όλες οι εικόνες του άλμπουμ