ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ
Μέθοδος ἐκμαθήσεως τῆς ἀρχαίας Ἐλληνικῆς γλώσσης
eShop

RSS
ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ. ΤΕΤΡΑΔΙΟΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Α΄ΚΥΚΛΟΥ
Τὸ τετράδιον ἀσκήσεων συνοδεύει τὸ βιβλίο τοῦ α΄κύκλου σπουδῶν, ἐμπεριέχει σύμπακτο δίσκο (dvd) 120 λεπτῶν καὶ στόχος του εἶναι νὰ ἐμπλουτίση καὶ νὰ συμβάλη στὴν ἐμπέδωση τῆς ὕλης μὲ εὐχάριστο τρόπο. Μαζὶ μὲ τὸ τετράδιον θὰ λάβετε δῶρο ἀπὸ τὸ κατάστημά μας ἕναν σύμπακτο δίσκο (dvd) 120 λεπτῶν.
Τιμή  € 8.00
ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ. Β΄ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ὁ β΄κύκλος σπουδῶν προορίζεται γιὰ τοὺς μαθητὲς ποὺ ὁλοκλήρωσαν ἐπιτυχῶς τὸν πρῶτο κύκλο σπουδῶν ἤ για μαθητὲς ποὺ ἔρχονται γιὰ πρώτη φορὰ σὲ ὲπαφὴ μὲ τὴν ἀρχαία Ἑλληνική γλῶσσα καὶ εἶναι μεγαλύτερης ἡλικίας (11-13 ἐτῶν) καθὼς καὶ γιὰ ὅσους θέλουν νὰ προετοιμασθοῦν γιὰ τὸ μάθημα τῶν ἀρχαίων Ἐλληνκῶν τοῦ Γυμνασίου ( ἐμπλουτισμὸς τῆς ὕλης καὶ διεύρυνση τοῦ εὔρους γνώσης). Μόνο γιὰ παραγγελίες ἀπὸ τὸ ηλεκτρονικό μας κατἀστημα, μαζί μὲ τὸ βιβλίο ἀποστέλλεται εὑρετήριο τῶν λέξεων ποὺ θὰ συναντήσετε, μὲ ἑρμηνεία καὶ ἐτυμολογία αὐτῶν γιὰ τὴν ἀπρόσκοπτη μελέτη κατ΄οἶκον.
Τιμή  € 17.00
ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ. ΝΗΠΙΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ
Ἕνα πρωτότυπο βιβλίο, τὸ ὁποῖο καθιστᾶ πλέον ἐφικτὴ τὴν διδασκαλία τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσης σὲ παιδιὰ προσχολικῆς καὶ πρώτης σχολικῆς ἠλικίας. Τὸ βιβλίο συνοδεύει φωνογράφημα (ἠχητικὸ cd),γιὰ νὰ ἀκούουν τὰ παιδιὰ τὰ κείμενα καὶ τοὺς διαλόγους τοῦ βιβλίου στὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ μὲ παράλληλη 'ἀπόδοσι στὰ νέα Ἑλληνικά, καθ΄ὅσον ἡ ἀκρόασις εἶναι πολὺ εὐεργετικἠ στὶς μικρὲς ἡλικίες.
Τιμή  € 20.00
ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ. Α΄ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο πρώτος κύκλος σπουδών της μεθόδου απευθύνεται σε παιδιά 6- 12 ετών, τα οποία έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την αρχαία Ελληνική γλώσσα. Έγχρωμο και εικονογραφημένο το βιβλίο περιέχει 35 ενότητες. Κάθε μία περιλαμβάνει πρωτότυπο κείμενο και ποικίλες δραστηριότητες: ετυμολογία, θεατρικά δρώμενα, κατασκευές, παραλληλισμό αρχαίας και νέας Ελληνικής, παραγωγή ποιοτικού προφορικού και γραπτού λόγου.
Τιμή  € 17.00
ΤΕΧΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (Καλλιγραφημένη ἀφίσσα)
Ἡ ἀφίσσα περιλαμβάνει τὸ Α΄ μέρος τῆς Γραμματικῆς τῆς ἀρχαίας Ἐλληνικῆς γλώσσης , ἤτοι το ΦΘΟΓΓΟΛΟΓΙΚΟΝ.
Διαστάσεις:70χ100
Τιμή  € 15.00
5 συνολικά αντικείμενα